ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ

Leave a Reply