ನೂರು ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದರೂ ನನ್ನನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ನೂರು ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದರೂ ನನ್ನನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Leave a Reply