ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಿಎಂ.

Leave a Reply