ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ: ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ: ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply