ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ
UV 07-18-2011 Page 7

ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ

UV 07-18-2011 Page 7

Leave a Reply