ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತಂತೆ  ನಡೆದ   ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

sk2b

Leave a Reply