ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ದೂರ: ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರ: ಸಿ. ಎಂ.

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ದೂರ: ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರ: ಸಿ. ಎಂ.

Leave a Reply