ದುಬೈನ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ದುಬೈನ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply