ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿ ಎಂ , ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ  ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಘು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿ ಎಂ , ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಘು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ

ವಿಜಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk17

Leave a Reply