ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply