ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನಾಧಾರಿತ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ‘ಚಿತ್ರಸಂಗಮ’ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ‘ಅರುಣೋದಯ’ವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನಾಧಾರಿತ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ‘ಚಿತ್ರಸಂಗಮ’ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ‘ಅರುಣೋದಯ’ವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Leave a Reply