ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರು ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply