ಟೀಕೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ – ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪ

ಟೀಕೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ – ಸಿ ಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪ

ಪ್ರಜಾ  ವಾಣಿ  ವರದಿpv_bsy

Leave a Reply