ಟಿವಿ-9 ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ’ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಟಿವಿ-9 ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ’ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Leave a Reply