ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 19-1-2018 , ಪುಟ 8

ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 19-1-2018 , ಪುಟ 8

Leave a Reply