ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ – ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿsk_cm11