ಜಿ ಎಂ ಒಪ್ಪಂದ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿ ಐ ಐ ಸದಸ್ಯರು , ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ

ಜಿ ಎಂ ಒಪ್ಪಂದ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿ ಐ ಐ ಸದಸ್ಯರು , ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ವರದಿ

Leave a Reply