ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ: ಸಿ ಎಂ

ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ: ಸಿ ಎಂ

Leave a Reply