ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ – ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

sk1