ಗೊಬ್ಬರ , ಬೀಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್

ಗೊಬ್ಬರ , ಬೀಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ವರದಿ

kp12

Leave a Reply