ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ :ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ : ಸಿ ಎಂ

ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ :ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ : ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk3

Leave a Reply