ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವರದಿ

sv12

Leave a Reply