ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

Leave a Reply