ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ  200 ಮೆ. ವ್ಯಾ  ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ

ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ 200 ಮೆ. ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply