ಗಲಭೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳದಿಂದ ತನಿಖೆ. ವಿಶೇಷ ವಕೀಲರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅವಶ್ಯವಾದರೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಗಲಭೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳದಿಂದ ತನಿಖೆ. ವಿಶೇಷ ವಕೀಲರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅವಶ್ಯವಾದರೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Leave a Reply