ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ 25 ಕೋಟಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ 25 ಕೋಟಿ

ಸಂಯುಕ್ತ  ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Leave a Reply