ಗಣಿ ಅದಿರು ರಫ್ತು ನಿಷೇದ

ಗಣಿ ಅದಿರು ರಫ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು, ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣಿ ಅದಿರು ರಫ್ತು ನಿಷೇದ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರ ಧೀರೋದ್ದಾತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply