ಗಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ

ಗಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ

Leave a Reply