ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರೂ.662 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು

ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರೂ.662 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು

Leave a Reply