ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು‌ ಸಿಎಂ ಇಂದು ನಡೆಸಿದರು.

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು‌ ಸಿಎಂ ಇಂದು ನಡೆಸಿದರು.

Leave a Reply