ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವದ ಮಾದರಿ ನೀಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ  ಒಳಗಾಗಿ ವರದಿ.

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವದ ಮಾದರಿ ನೀಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವರದಿ.

Leave a Reply