ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು

Leave a Reply