ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆರಂಭ

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆರಂಭ

Leave a Reply