ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 2150 ವೈದ್ಯರು

ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 2150 ವೈದ್ಯರು

Leave a Reply