ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನರ್ಸ್, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನರ್ಸ್, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

Leave a Reply