ಕೊವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ 7 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಸಿಎಂ

ಕೊವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ 7 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್: ಸಿಎಂ

Leave a Reply