ಕೊಕ್ಕಡ , ಪಟ್ರಮೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ  ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

ಕೊಕ್ಕಡ , ಪಟ್ರಮೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ  ವರದಿ

Leave a Reply