‘ಕೃಷ್ಣಾʼದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

‘ಕೃಷ್ಣಾʼದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply