ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ, 2019-20 ಮತ್ತು 2020 -21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ, 2019-20 ಮತ್ತು 2020 -21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Leave a Reply