ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 39300 ಕೋಟಿ ಸಾಲ

ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 39300 ಕೋಟಿ ಸಾಲ

Leave a Reply