ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  ನಿರ್ಧಾರ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-05-2016 , ಪುಟ 12

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿರ್ಧಾರ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  31-05-2016 , ಪುಟ  12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-05-2016 , ಪುಟ 12

Leave a Reply