ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ : ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ : ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವರದಿ

sv_minoritymorcha

Leave a Reply