ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಕಿವಿಮಾತು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಕಿವಿಮಾತು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

sk_cm_minority

Leave a Reply