ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಗೆ  3ನೇ   ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ : ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ್ ಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ : ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ

kp_cm

kp_cm1

Leave a Reply