ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 692 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಪದತ್ಯಾಗ: ಸಿಎಂ

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 692 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಪದತ್ಯಾಗ: ಸಿಎಂ

Leave a Reply