ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕನಕ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕನಕ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply