ಕನಕದಾಸರ ಆಶಯದಂತೆ ಸರ್ವಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ : ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನಕದಾಸರ ಆಶಯದಂತೆ ಸರ್ವಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ : ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply