ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವಾದ 13 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌.

ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವಾದ 13 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌.

Leave a Reply