ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ : ಸಿಎಂ

ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ : ಸಿಎಂ

Leave a Reply