ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು ದಿವಂಗತ ಎ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾ.ಮಹದೇವ ಬಣಕಾರ್ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು ದಿವಂಗತ ಎ.ಕೆ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾ.ಮಹದೇವ ಬಣಕಾರ್ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

Leave a Reply